هدف از استفاده از کود نیتروژن سیلیس دار مایع کاهش استفاده از اوره، افزایش جذب نیتروژن، افزایش وزن هزار دانه، کاهش مصرف سموم و کاهش کودهای شیمیایی می باشد که از نظر اقتصادی مرقوم به صرفه برای کشاورز و از نظر زیست محیطی (بخاطر معدنی بودن سیلیس سازگار با محیط زیست ) باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی می شود و در نهایت باعث افزایش امنیت غذایی نیز می شود.

مزایای استفاده از کود نیتروژن سیلیس دار مایع

• حذف کودهای شیمیایی بخصوص ازت (اوره)
• افزایش تاثیر نور در گیاهان و در نتیجه افزایش محتوای کلروفیل
• افزایش میزان فتوسنتز در گیاه افزایش عملکرد از طریق تعداد دانه پر و وزن هزار دانه
• افزاینده ی اندازه ی میوه و جرم حجمی میوه
• بهبود قابل توجه خاصیت حمل و نقل میوه ها
• افزایش ضخامت برگ و وزن خشک و باردهی و بهبود ماندگاری میوه پس از برداشت
• افزایش نیتروژن جذبی گیاه افزایش انتقال مواد غذایی مانند کلسیم و سایر عناصر در گیاه کاهش عدم تعادل مواد غذایی و افزایش جذب مواد غذایی درگیاه افزایش آنزیم های آنتی اکسیدانی
• تقویت جوانه زنی و رشد گیاهچه افزایش حاصلخیزی و بهبود ساختار خاک افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاکزی مانند آسپرژیلوس نیجر بهبود عملکرد در گیاهان تک لپه، غلات و گیاهان خانواده کدوئیان
• کاهش بروز ناسازگاری بین فسفر و روی در داخل گیاه
• افزایش قدرت و سفتی دیواره های سلولی و در نتیجه افزایش مقاومت گیاهان به تنش ها و مقاومت مکانیکی گیاه در برابر نیش زدن و جویده شدن بوسیله حشرات
• کاهش استرس های شیمیایی (نمک، فلزات سمی، حفظ تعادل غذایی) افزایش مقاومت گیاه به سمیت فلزاتی نظیر آلومینیوم، منگنز و آهن
• افزایش مقاومت به بیماری های گیاهی
• کاهش استرس های فیزیکی و افزایش مقاومت به شرایط نامساعد محیطی (ورس، خشکی، شوری، تشعشع، دمای بالا و پایین)

– قابل مصرف در انواع روش های آبیاری.
– قابل مصرف همراه با محلول های سمپاشی (قابل اختلاط با انواع حشره کش ها ، قارچکش ها،علفکش ها و سایرکودهای دیگر).
– موثرترین روش مصرف ، استفاده از این کود به وسیله اسپری کردن بر روی گیاهان می باشد.

روش مصرف

بطور معمول برای صیفی جات،غلات و سبزیجات به ازای۴۰۰ لیتر آب، یک لیترکود مایع سیلیس

برای محلول پاشی از طریق برگ :
برای گندم ، جو ، برنج و ذرت ۲ لیتر در هکتار
برای سمپاشی زمستانه در باغات یک لیتر در هزار لیتر آب

دستور العمل زمان مصرف:
– شروع ساقه رفتن
– ابتدای خوشه بعد از گل دهی

«بهتر است بعد از اولین محلول پاشی با کود مایع سیلیس ۲۰ روز بعد از آن محلول پاشی شود»

همزمان با مصرف اولین پاشش علف کش در غلات جهت کاهش اثرات منفی علف کش بر روی گیاه اصلی و کاهش هزینه ها می توان این کود را با علف کش مخلوط کرده و پاشید.
جهت سمپاشی زمستانه مقدار مصرف دو لیتر در هزار لیتر اب می باشد.

آنالیز:

نیتروژن: ۸ درصد
سیلیس: ۶ درصد

ارسال دیدگاه