این طرح در استا ن خراسان رضوی، شهرستان مشهد به مساحت کل ۳۰ هکتار جهت باغات بصورت زیر سطحی اجرا گردید.