این طرح در استا ن خراسان رضوی، شهرستان سرخس به مساحت کل ۱۵ هکتار جهت زراعت بصورت زیر سطحی اجرا گردید.