این طرح در استا ن قزوین، شهرستان بوئین زهرا جهت آبیاری زیر سطحی اجرا گردید.