این طرح در استا ن خراسان رضوی، شهرستان چناران به مساحت کل ۱۲ هکتار جهت آبیاری باغات بصورت زیر سطحی اجرا گردید.