این طرح در استا ن خراسان رضوی، شهرستان تربت حیدریه به مساحت کل ۱۳/۵ هکتار جهت آبیاری باغات بصورت زیر سطحی اجرا گردید.