این طرح در استا ن البرز، شهرستان نظرآباد به مساحت کل ۱۰ هکتار جهت کشت جو بصورت زیر سطحی اجرا گردید.

بازدید جناب آقای مهندس عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از کشت جو با آبیاری زیرسطحی اجرا شده توسط شرکت کشاورزی آبیاری هامون نورآب در پژوهشکده انرژی اتمی