این طرح در استا ن خراسان رضوی، شهرستان چناران به مساحت کل ۷ هکتار جهت کشت گوچه فرنگی و درخت گلابی بصورت زیر سطحی اجرا گردید.