این طرح در استان اصفهان، شهرستان دامنه به مساحت کل ۲۵هکتار جهت کشت پیاز بصورت زیر سطحی اجرا گردید.