این طرح در استان کرمان، شهرستان رودبار جنوب به مساحت کل ۱۵۰ هکتار جهت کشت یونجه و جو بصورت زیر سطحی اجرا گردید.